ضمن تشكر از اولياي محترم شركت كننده در مسابقه پيامكي غدير

اسامي برگزيدگان به شرح زير ميباشد


1) جناب آقاي يزدي فر          پدر دانش آموز عليرضا يزدي فر           پايه چهارم

2) جناب آقاي مهروي پور            پدر دانش آموز امير علي مهروي پور     پايه اول

 

 

 

  

 

دانش آموزان برگزيده در مسابقات ناحيه

   
   
   

 

  آزمون هاي اينترنتي

آزمون اينترنتي كلاس چهارم

آزمون اينترنتي كلاس پنجم و ششم

پروژه هاي جابر بن حيان دانش آموزان

 راهنماي استفاده از سايت ويژه دانش آموزان

 

آيين نامه انضباطي